หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ  รายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์)

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว, นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และนายวิโรจน์ สัมพันธ์พร)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแท้งลูกและการมีระดับแอนตีบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 และ 7 (นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล, นายจิรุตม์ รัตนเทพ และ นส.พรรณพิไล เสกสิทธิ์)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ำนมกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (นายวิโรจน์ สัมพันธ์พรและนายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)​

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 5 เม.ย. 2561

ประกาศขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด 69 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 21 มี .ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

ประกาศ ขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุ จำนวน 46 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 20 ก.พ. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 20 มี.ค. 2561

ประกาศขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด 17 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 16 ม.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 15 มี.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 15 มี.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 6 มี.ค. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 488,490 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 05 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมวัสดุครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 23 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 16 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์วากิว)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 23 มี.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 28 ก.พ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ก.พ. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์