หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เรื่องน่าสนใจ

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ความชุกของการสูญเสียตัวอ่อนระยะแรกในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน์ ที่มีปัญหาผสมติดยากในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-0208-005 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง, สถาปัตย์ อิ่มโพธิ์, ธวัชชัย โพธิ์คำ และจตุพร พงษ์เพ็ง

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่างปี 2551-2561

เลขทะเบียนวิจัย 63(2)-0208-138 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง และเพชรร้อย เพชรเรียง

  >>อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กำหนดเมนู

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล.

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 18 ก.พ. 2564

1 มี.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมคอกฯ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 15 ก.พ. 2564

23 ก.พ. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 20 ม.ค. 2564

28 ม.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 07 ม.ค. 2564

15 ม.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 06 ม.ค. 2564

18 ม.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 30 ธ.ค. 2563

11 ม.ค. 2564
   

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

16-19 ก.พ. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

12-15 ม.ค. 2564

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

29 ธ.ค.-05 ม.ค. 2564

 

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างโรงเรือนโคเล็ก)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 02 ก.พ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างก่อสร้างโรงเรือนโคฯ)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 06 ม.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 24 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 09 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/เกษตร/วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2563

 

 

 

ไอคอนลิงค์