หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เรื่องน่าสนใจ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลของชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย

เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-(60:01)-0208-025 ผู้จัดทำ จุฬฉัตร ชาปัญญา และพิงค์ลานนา กุญชร

ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ำฟอลลิเคิลต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอโค

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-128 ผู้จัดทำ นิติรัฐ ถียัง, อภิรักษ์ อุทธา และสุจิรา ธรรมวัง

ผลของการเปลี่ยนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคแช่แข็ง

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-127 ผู้จัดทำ อภิรักษ์ อุทธา, นิติรัฐ ถียัง, สุจิรา ธรรมวัง และอธิศักดิ์ ศิริบุรี

ความเข้มข้นของอสุจิในหลอดบรรจุน้ำเชื้อชนิด medium straw และชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมต่อระยะเวลาการมีชีวิตของอสุจิภายหลังการละลาย

เลขทะเบียนวิชาการ 61(1)-(60:03)-0208-025 ผู้จัดทำ เริงวุฒิ วรวุฒิ,จรรยาพร รุ่งเรือศักดิ์ และจุฬฉัตร ชาปัญญา

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-106 ผู้จัดทำ พิงค์ลานนา กุญชร และ กอบสุข ทองสอดแสง

ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-104 ผู้จัดทำ กอบสุข ทองสอดแสง, ธนพล แอมปรัชฌาย์, ฉัตรชัย สืบคำ และ สุกัญญา ลีทองดี

 

ผลของระยะเวลาปรับสมดุล และการเสริม L-cysteine ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งสุกร (Effect of equilibration time and L-cysteine supplement to extender on frozen boar semen quality)
เลขทะเบียนวิชาการ 59(1)-0208-012 ผู้จัดทำ นางสาวนลิน บุญสพ และ นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กำหนดเมนู

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา จ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และแพะ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 พ.ย. 2563

08 ธ.ค. 2563

ประกวดราคา จ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 พ.ย. 2563

08 ธ.ค. 2563

ประกวดราคา จ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ระยะที่ 2

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 พ.ย. 2563

08 ธ.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 18 พ.ย. 2563

30 ธ.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 18 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น 18 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 พ.ย. 2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 16 พ.ย. 2564

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 16 พ.ย. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ชุดระบบท่อส่งไนโตรเจนเหลวฯ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 พ.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 13 พ.ย. 2563

27 พ.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11 พ.ย. 2563

23 พ.ย. 2563
   

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง

18-25 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 420,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

17-24 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR จ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

11-16 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR จ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

11-16 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR จ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และแพะ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

11-16 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อรถหน่วยปฏิบัติการแก้ไขระบบสืบพันธุ์สัตว์เคลื่อนที่

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

10-13 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

04-09 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

28 ต.ค.-02 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

28 ต.ค. - 02 พ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ จำนวน 1 เครื่อง

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

21 - 27 ต.ค. 2563

 

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 10 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 09 พ.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/เกษตร/วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2563

เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 30 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 27 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ/ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 27 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 22 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 22 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 16 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 15 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 08 ต.ค. 2563

 

 

 

ไอคอนลิงค์