หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แม่โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันแดงพันธุ์แท้)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 21 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 20-25 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 20-25 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20-25 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องอัลตร้าซาวด์/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 19 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิฯ/เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 19 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (รถฟาร์มแทรกเตอร์)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 19 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 19 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 984,900 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 18-21 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 18-25 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 17 ก.พ. 2563

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องอัลตร้าซาวด์ฯ/เครื่อง Laparoscope/เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 17 ก.พ. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แม่พันธุกระบือปลัก)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 17 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17-20 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แม่พันธุ์กระบือปลัก)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 17 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 12 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกาแพทย์ (ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 11 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 11 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 07 ก.พ. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 07  ก.พ. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 05 ก.พ. 2563

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุกฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 28 ม.ค. 2563

ยกเลิก แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุกฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 27 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 15 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20 ม.ค. 2563

 

 

 

ไอคอนลิงค์