หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 20 ม.ค. 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน/อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 18 พ.ย. 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดี)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนดลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 13 พ.ย. 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 4 พ.ย. 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 570,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 4-12 พ.ย. 2562

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างก่อสร้าง+เครื่องปรับอากาศ+ยานพาหนะ+ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างก่อสร้าง)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 20 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุกฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 13 ม.ค. 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 13 ม.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน)

ศูนย์ฝึกบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 1 พ.ย. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไนโตรเจนเหลว จำนวน 570,000 กิโลกรัม)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 24 ต.ค. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ต.ค. 2562

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (จำหน่วยโคคัดทิ้ง จำนวน 25 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง (22 ม.ค. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์