หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ต.ค. 2562

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองเพชรบูรณ์ , กงไกรลาศ และตากฟ้า ภายใต้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพิษณุโลก เข้าทำการล้วงตรวจการเป็นสัด, ผสมเทียมโคนมตรวจท้อง และติดตามลูกเกิด​ ฟาร์มโคนมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ