ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 02-9679700 ต่อ 3106 โทรสาร 02-967-9798

     

 
งานแผนงานและติดตามประเมินผล

งานพัสดุ

งานการเงิน

 

งานธรุการ/บุคลากร

งานหนังสือ