พ่อพันธุ์ผสมเทียม โคนม

         
75TH245 87TH266  87TH267  87TH269  93TH255
 93TH259  93TH280  96TH262  96TH278 178HF