หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว, นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และนายวิโรจน์ สัมพันธ์พร)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแท้งลูกและการมีระดับแอนตีบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 และ 7 (นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล, นายจิรุตม์ รัตนเทพ และ นส.พรรณพิไล เสกสิทธิ์)​

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ำนมกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (นายวิโรจน์ สัมพันธ์พรและนายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)​

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร, พ่อแพะพันธุ์คาลาฮารีเรดพันธุ์แท้, แพะนมต่างประเทศพันธุ์แท้เพศผู้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการประเมินพันธุกรรม พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ก

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 22 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ // TOR

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 22 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อไนโตรเจนเหลว 1,200,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 18 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 18 พ.ค. 2561

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณพ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 17 พ.ค. 2561

ประกาศ ร่างขอบข่ายของงาน (TOR) โครงการจัดหา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

ประกาศ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 16 พ.ค. 2561

ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว) // TOR

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11 พ.ค. 2561

ร่างเอกสาร ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

//ร่าง TOR // ร่าง TOR (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 08 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 03 พ.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 03 พ.ค. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณพ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 10 พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 488,490 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 03 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 05 เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 07 มี.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมวัสดุครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 23 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 16 ก.พ. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์วากิว)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 11 พ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 10 พ.ค. 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 30 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 24 เม.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถัง)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 11 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไนโตรเจนเหลว)

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 02 เม.ย. 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 23 มี.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 28 ก.พ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ก.พ. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

สมุดพ่อพันธุ์ (Sire Summary)

 

 พ่อพันธุ์แพะ
 

 

ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557 ประจำปี 2556 ประจำปี 2555
ประจำปี 2554 ประจำปี 2553 ประจำปี 2552 ประจำปี 2551 ประจำปี 2550 ประจำปี 2549
ประจำปี 2548