หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น

 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน

ที่ กษ 0613/ว281 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Butyrophilin และ DGAT1 ที่มีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเอฟเอสเอชและพีเอ็มเอสจี เมื่อใช้ร่วมกับ CIDR-G ต่อการแสดงการเป็นสัดและอัตราการผสมติดในแพะ"
3. เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำเพิ่มปริมาณน้ำนมของโคนม"
ที่ กษ 0613/ว282 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1. เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ที่มีต่ออัตราการตกไข่ในโคลูกผสมแองกัสด้วยวิธี Real-Time PCR"
2. เรื่อง "การพัฒนาการออกแบบไพรเมอร์เพื่อการตรวจสอบชนิดของสัตว์จากไโตคอนเดรียลยีนด้วยวิธี Multiplex PCR"
3. เรื่อง "คู่มือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในปศุสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ"

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 1 หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 18 - 21 มี.ค. 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 - 18 มี.ค. 2562

ประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 594,500 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 14 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 7 มี.ค. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 4 มี.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 25 ก.พ. 2562

ประกวดราคาซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 14 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20 ก.พ. 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 ก.พ. 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 15 ม.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 11 ม.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2562

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 1 หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน 1 หลัง

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 13 มี.ค. 2562

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 8 ก.พ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 4 ธ.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 21 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 14 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ 06 พ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 05 พ.ย. 2561

 

 

 

 

ขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 153 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 22 ก.พ. 2562 - 25 มี.ค. 2562

 

 

ไอคอนลิงค์

ไอคอนลิงค์ กรมปศุสัตว์

สมุดพ่อพันธุ์ (Sire Summary)

 

   ประจำปี 2561 ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558
 
ประจำปี 2557 ประจำปี 2556 ประจำปี 2555 ประจำปี 2554 ประจำปี 2553
ประจำปี 2552 ประจำปี 2551  ประจำปี 2550  ประจำปี 2549 ประจำปี 2548