สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม

    

 

นายศักดิ์สุดา แสงแก้ว

หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี

 

นายอภิเษก มาตรา

หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น 

 

นายอภิชาติ ชาติเชื้อ

หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่

 

นายวิชาญ ตรีพันธ์

หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี