รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์)

 

 ที่ รายการ
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 1  เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด
 2  เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ
 3  เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ
 4  อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ไมโครลิตร
 5  อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 ไมโครลิตร
 6  อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20-200 ไมโครลิตร
 7  อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100-1000 ไมโครลิตร
 8  เครื่องวัด กรด-ด่าง
  ครุภัณฑ์การเกษตร
 1  ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร
 2  ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร
 3  ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร
 4  ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร
 5  ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร
 6  ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน
 7  เครื่องตรวจวัดจังหวะการรีดนม
  ครุภัณฑ์พันธ์ุสัตว์
 1  พ่อโคพันธุ์ชาร์โรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais)
 2  พ่อโคพันธุ์แองกัสพันธุ์แท้ (Angus)
 3  พ่อโคพันธุ์วากิวพันธุ์แท้ (Wagyu)
 4  พ่อแพะพันธุ์บอร์พันธุ์แท้
 5  พ่อแพะพันธุ์คาลาฮารีเรดพันธุ์แท้
 6  พ่อแพะพันธุ์ซาเนนพันธุ์แท้
 7  แพะนมต่างประเทศพันธุ์แท้เพศผู้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการประเมินพันธุกรรม พันธุ์ซาแนน
 8  แพะนมต่างประเทศพันธุ์แท้เพศผู้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการประเมินพันธุกรรม พันธุ์แองโกลนูเบียน
 9  แพะนมต่างประเทศพันธุ์แท้เพศผู้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการประเมินพันธุกรรม พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ก
10  แม่แพะพันธุ์คาลาฮารีเรดพันธุ์แท้
11  แม่แพะพันธุ์ซาเนนพันธุ์แท้​
12  แม่แพะพันธุ์บอร์พันธุ์แท้