ศผท.ราชบุรี เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ

วันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2561 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี นำพระโคพอ พระโคเพียง เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง