ศผท.สระบุรี จัดฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี จัดฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1 - 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ท่านปศุสัตว์เขต1 ,ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ,ท่านเลขานุการกรมปศุสัตว์ พร้มด้วยหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี