ศผท.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม พื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เข้าเยี่ยมฟาร์มและตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เข้าเยี่ยมฟาร์มและตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุร