การใช้ประโยชน์จากน้ำเชื้อโคพื้นเมือง ตามโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย
OPU-IVF
การใช้ประโยชน์จากน้ำเชื้อโคพื้นเมือง ตามโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
ณรงค์เดช พ่อพันธุ์โคพื้นเมือง(โคชน) ที่เกิดจากเทคนิคการเก็บเซลล์ไข่ผ่านทางผนังช่องคลอดและการปฏิสนธินอกร่างกาย (OPU-IVF)
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้ผลิตลูกโคพื้นเมืองโดยใช้เทคนิคการเก็บเซลล์ไข่ผ่านทางผนังช่องคลอดและการปฏิสนธินอกร่างกาย เจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคพื้นเมือง โดยไม่ใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทำการคัดเลือกไข่คุณภาพดี เข้ากระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย ในห้องปฏิบัติการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ใช้น้ำเชื้อพ่อโคชน หมายเลข NA-22 ชุดน้ำเชื้อ AUG 01 ผลิตโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา หลังจากเลี้ยงตัวอ่อนได้ 7 วัน ตัวอ่อนระยะ บลาสโตซีส นำตัวอ่อนฝากให้แม่โคตัวรับพันธุ์โคนมลูกผสม ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน แม่โคตัวรับตั้งท้อง 2 ตัว มีลูกเกิด 2 ตัว เป็นเพศผู้ (ณรงค์เดช) 1 ตัว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549 น้ำหนักแรกเกิด 16 กิโลกรัม และเทศเมีย 1 ตัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 น้ำหนักแรกเกิด 17 กิโลกรัม ซึ่งนับว่าเป็นลูกโคพื้นเมืองไทย (โคชน) ที่เกิดจากเทคนิค (OPU-IVF)
ลูกโคเพศผู้ มีชื่อว่า ณรงค์เดช เมื่อเจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์ ได้นำไปรีดน้ำเชื้อ ผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง ผลิตน้ำเชื้อเพื่อให้บริการเกษตรกร โดยตั้งแต่ปี 2558 – 2561 โดยเฉพาะพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 มีการใช้บริการผสมเทียมแก่แม่โคของเกษตรกร ถึง 4,300 โด๊ส โดยปัจจุบันมีลูกโคจากพ่อณรงค์เดช เข้าสู่สังเวียนการแข่งขันแล้วจำนวนหนึ่ง เช่น โคของนายสุรศักดิ์ ไชยคงทอง ผู้เลี้ยงโคชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช คือโคชนที่กำลังสร้างชื่อเสียงในพื้นที่ และยังมีลูกโคอีกหลายตัวที่เกิดจากพ่อพันธุ์ณรงค์เดช ที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามการแข่งขัน