ศผท.พิษณุโลก ปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม พร้อมทั้งล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ

วันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทยพร้อมกับอาสาผสมเทียมในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม พร้อมทั้งล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อทั้งหมด 28 ตัว แก้ไข 3 ตัวท้อง15ตัว และใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด 10 ตัว ในพื้นที่ต.นครชุม, ต.นาบัว, ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ .พิษณุโลก