ศผท.เชียงใหม่ จัดมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โครงการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อรุ่นที่ 5/2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ จัดมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โครงการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อรุ่นที่ 5/2561 ซึ่งได้ดำเนินการไปในวันที่ 20 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 32 คน โดยมีนายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 5/2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่