ศผท.ราชบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ของ Master Bull ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ของ Master Bull ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ตรวจระบบสืบพันธุ์และแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก เหนี่ยวนำการเป็นสัด