ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 มกราคม 2562 13.30น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ตรวจราชการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ุโครงการหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโคพ่อพันธ์ุ ชมการสาธิตวิธีการรีดน้ำเชื้อ - ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง - รับฟังบรรยายสรุป โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศข.5 ผอ.สทป. ผอ.กผส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ