ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองขอนแก่น  ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้องโคนม และแก้ไขปัญหาผสมติดยาก จำนวน 4 ฟาร์ม ท้อง 10 ตัว ไม่ท้อง 20 ตัว แก้ไขปัญหาผสมติดยาก 20 ตัว ลูกเกิด 10 ตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น