แก้ไขปัญหาผสมติดยาก

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมกระนวน ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก