ปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  โดยดำเนินการทางตรวจสุขภาพและระบบสืบพันธุ์และวางแผนการขยายพันธุ์ แพะพันธุ์ชามี่ชุดนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนทั้งหมด 50 ตัว แบ่งเป็นแพะเพศเมียจำนวน 30 ตัว เพศผู้จำนวน 20 ตัว มีเป้าหมายผลิตนมแพะเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การปฏิบัติงานทำการตรวจสุขภาพและระบบสืบพันธุ์แพะพันธุ์ชามี่เพศเมีย โดยแบ่งแพะออกเป็น 5 สายการผสมพันธุ์ จำนวนสายฯ ละ 3 ชุดๆ เพื่อเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ชุดแรกทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดจำนวน 11 ตัว ซึ่งคาดว่าแพะชุดแรกจะคลอดและเริ่มให้ผลิตน้ำนมเดือนพฤศจิกายน