แนะนำการให้อาหารโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

วันที่ 4 -5 มิถุนายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยการผสมและเทคโนโลยีชึวภาพสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ตรวจท้อง และให้คำแนะนำการให้อาหารโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คชอนม่วง จำกัด ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ และอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี