ติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองขอนแก่น ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก