เก็บตัวอ่อนในแม่โคนมบลูแดม ของฟาร์มโคนมโครงการมาสเตอร์บลู

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมปฏิบัติงานเก็บตัวอ่อนในแม่โคนมบลูแดม ของฟาร์มโคนมโครงการมาสเตอร์บลู ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี