เข้าร่วมตรวจต่ออายุประจำปี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี และศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื่อแช่แข็งลำพญากลาง เข้าร่วมตรวจต่ออายุประจำปี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จังหวัดสระบุรี โดยได้เก็บตัวอย่างเลือดและน้ำล้างลึงค์เพื่อตรวจโรคที่แพร่ผ่านระบบสืบพันธุ์ ตรวจห้องปฏิบัติการและขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อ รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลาย