ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมน้ำพอง ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก