ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบีติงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฏร์ธานี ดำเนินการจ่าย วัสดุอุปกรณ์ ผสมเทียม น้ำเชื่อแช่แข็ง และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบีติงานประจำปีงบประมาณ2563 กับ ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ในพื้นที้จังหวักนครศรีธรรมราช