ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ในพื้นที่นิคมลำตะคลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมนิคมลำตะคอง สังกัดศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร เพื่อทำการผสมเทียมโคนมจำนวน 3 ตัว ตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์จำนวน 12 ตัว ท้องจำนวน 4 ตัว แก้ไขปัญหาผสมติดยากจำนวน 3 ตัว ในพื้นที่นิคมลำตะคลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา