ทำการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีการผสมเทียมฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ทำการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีการผสมเทียม เทคโนโลยีการผลิตตัวอ่อน และเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน ให้แก่นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 คน ณ ห้องปฏิบัติการเอ็มบริโอ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่