ตรวจประเมินศูนย์ผลิตน้ำเชื้อก้ามปูฟาร์ม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมตรวจประเมินศูนย์ผลิตน้ำเชื้อก้ามปูฟาร์มเพื่อรับรองใหม่ โดยตรวจประเมินโรงเรือนกักกันสัตว์ ,โรงเรือนพ่อพันธุ์, ห้องปฏิบัติการและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อ รวมถึงบันทึกข้อมูลการผลิตน้ำเชื้อของศูนย์ฯ