ประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

วันที่ 23 ธ.ค 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี โดย สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ออกปฎิบัติงานกิจกรรมการประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม พร้อมให้วัคซีนป้องกันโรค ของฟาร์ม โรงเรียนเวตตวัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เลี้ยงไก่พื้นเมือง,หมูป่า และแพะ เพื่อสอนนักเรียน โดยสถานีฯได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน และการให้ความรู้การขยายพันธุ์แพะ,โค-กระบือด้วยวิธีการผสมเทียม มีนักเรียนระดับชั้น ม.1/1และม.1/2 เข้าฟังการบรรยาย จำนวน 60 คน และคุณครู จำนวน 5 คน นอกจากนี้สถานีฯได้ลงบันทึกข้อมูลสัตว์ของฟาร์มโรงเรียนฯในระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ปีงบ 2563 ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี -พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3