แก้ไขปัญหาแม่โคมดลูก

วันที่ 2 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองเพชรบูรณ์ ปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาแม่โคมดลูกมะลัด 1 ตัว ผสมเทียมโค 2 ตัว ตรวจท้อง 2 ตัว ติดตามลูกเกิด 2 ตัว  จำนวน 3 ฟาร์ม                  

1. นายประเสริฐ แก้วคง 58 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
2. นายปัน นวลไม้หอม 92 ม.8 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
3. นายสำราญ กำแพงงาม  176 ม.1 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6