ปฎิบัติงานผสมเทียมโค และติดตามลูกเกิด

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองเพชรบูรณ์ ปฎิบัติงานผสมเทียมโค 1 ตัว ตรวจท้อง 2 ตัว  ติดตามลูกเกิด 2 ตัว จำนวล 2 ฟาร์ม 1. นายดำ ชัยชนะวงศา 45 ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  2. นายสวัสดิ์ สียา 29 ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6