ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

วันที่ 30-31 มกราคม 2563

Mr.Tshewang, Senior Biodiversity Supervisor, Nation Biodiversity Center ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในโอกาสที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ สทป. ในการนี้ Mr.Tshewang ยังเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการด้านมาตรฐานน้ำเชื้อและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี น.สพ.วรพงษ์ พงษ์ศิริ สพ.ญ.เพชรร้อย เพชรเรียงและสพ.ญ.มุขสุดา เรืองกรี ร่วมบรรยายและให้การต้อนรับ