ตรวจวิเคราะห์คุณภาพซากขณะมีชีวิตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ในโคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพซากขณะมีชีวิตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ในโคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค ที่เลี้ยงขุนในฟาร์มเกษตรกร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา F2 จำนวน 1 ตัว และ F3 จำนวน   3 ตัว โดยศูนย์ฯ มีแผนตรวจฯ โคพันธุ์ไทยแบล็คที่เลี้ยงขุนในฟาร์มเกษตรกร  ทุกๆ 3 เดือน ตั้งแต่เริ่มขุน จนส่งโรงฆ่า เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของโคสายพันธุ์นี้ต่อไป