ปฎิบัติงานผสมเทียมโคเนื้อ

วันที่ 31 มกราคม 2563  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมกงไกรลาศ ปฎิบัติงานผสมเทียมโคเนื้อ นาย อานนท์ ทับทิมเงิน ต.หนองตูม และ กระบือ นาย หลง วันเพ็ญ 55ม.7 ต. บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6