เก็บตัวอย่างเลือดโคพันธุ์ขาวลำพูน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรีและ กลุ่มงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์ โดย ผชช.สพญ.สายใจ ชื่นสุข นส.ลักขณา ตลับนาค นางนาถนภา กีรติพันธ์
1.เก็บตัวอย่างเลือดโคพันธุ์ขาวลำพูน ตัวเมีย 18 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว โพันธุ์บลองอะคิแตน ตัวผู้ 3 ตัว เพื่อสกัด RNA ในการตรวจยีนส์ทนอากาศร้อน
2.ติดตามงานความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการผลิตลูกพระโค