ตรวจเยี่ยมแม่โคเนื้อและลูกโคเนื้อหลังคลอด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี โดย สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมค้อวัง จังหวัดยโสธร ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมแม่โคเนื้อและลูกโคเนื้อหลังคลอด โดยได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแม่โคและลูกโคหลังคลอด จำนวน 2 ตัว ของเกษตรกรชื่อ นายปัญญา เพ็งธรรม 17 ม.1 บ้านฟ้าห่วน ต.ค้อวังอ.ค้อวังจ.ยโสธร
-พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3