รีดและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อและกระบือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น ดำเนินการรีดและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อและกระบือตามแผนปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อ