ปฏิบัติงานฝึกและรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อโค

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 63 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ ปฏิบัติงานฝึกและรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์  CHA  3 ตัว ผลิตนำ้เชื้อ ได้1733โด๊ส พันธุ์ AN  5 ตัวผลิตนำ้เชื้อ ได้1371โด๊ส  รวม 3104 โด๊ส