ปฏิบัติงานให้ความรู้แนะนำเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีและ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้แนะนำเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ,การป้องกันโรคสัตว์ และย้ายฝากตัวอ่อนโคพันธุ์บราห์มันแดงในแม่ตัวรับจำนวน2ตัว,พร้อมคัดเลือกแม่โคเหนี่ยวนำการเป็นสัดจำนวน13ตัว ณ บ้านโนนงาม อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
-พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3