เจาะเก็บ เซลล์ไข่ด้วยวิธีอื่น opu ในโคนม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ปฏิบัติการเจาะเก็บ เซลล์ไข่ด้วยวิธีอื่น opu ในโคนมจำนวน 4 ตัว ได้เซลล์ไข่จากโคนม 2 ตัว นำไปเพาะเลี้ยงให้เจริญพร้อมปฏิสนธิ (in vitro maturation) จำนวนรวม 14 ใบ เพื่อผลิตตัวอ่อนด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกาย