ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

วันที่ 5 มีนาคม 2563
ศุนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ได้ดำเนินการผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แช่แข็ง ดังนี้
พ่อพันธุ์โคนม 7 ตัว ผลิตได้ 3,236 โด๊ส
พ่อพันธุ์โคเนื้อ 8 ตัว ผลิตได้ 2,803 โด๊ส