แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4

วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมกระนวน จังหวัดขอนแก่น ออกปฏิบัติงานในโคนมฟาร์ม Master bull เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4