ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี โดย สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงาน กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ดำเนินงานตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ในภาวะวิกฤติ COVlD-19   
2. รับขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
3. ยกเลิกการเป็นเกษตรกรกรณีไม่ได้เลี้ยงสัตว์ให้เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดCOVlD-19 คาดว่าเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิได้รับเงินเยียวยา ล็อตแรก  21  พฤษภาคม  2563 และได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี