ปฏิบัติการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาการผสมเทียมหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกให้บริการเกษตรกรฟาร์มจารุวรรณ ธูปพงษ์ ได้ปฏิบัติการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม