ดูแลสุขภาพโคเนื้อ โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี โดย สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมค้อวัง จ.ยโสธร   ออกปฏิบัติงานดูแลสุขภาพโคเนื้อ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 2 ตัว  ของฟาร์มนายแหล่  รักศิลป์ ม.2 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร