ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ,ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ ณ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศผท.ชลบุรีรับถ่ายทอดงานดังกล่าว จากกลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ สทป. ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อแช่แข็ง เลือด ซีรั่ม และน้ำล้างลึงค์พ่อพันธุ์โคเนื้อ จำนวน 13 ตัว และตรวจสถานที่ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์