วางแผนการจัดการระบบสืบพันธ์ุเพื่อพัฒนาสายพันธ์แพะนม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี  เข้าติดตาม และหารือ วางแผนการจัดการระบบสืบพันธ์ุเพื่อพัฒนาสายพันธ์แพะนม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีบัวทอง อ. แสวงหา จ. อ่างทอง