ติดเบอร์หูลูกโค

วันที่ 3 มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีผสมเทียมสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการติดเบอร์หูลูกโคให้เกษตรกรในฟาร์มมาสเตอร์บูล