ตรวจเยี่ยมฟาร์มพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมสวรรคโลก 1 ผสมเทียมโคเนื้อ 4 ตัวตรวจท้อง 2 ตัว 4 ฟาร์ม
  1.นายทองปาน นกแก้ว ม.4 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก
  2.นายมนตรี เกตุทอง ม.5 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง
  3.นางทองปลิว ทิพย์ชาญ ม.14 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
  4.นายคำ รัตนงาม ม.8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย