ทำการย้ายฝากตัวอ่อนแพะพันธุ์ซาแนน ในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.พิงค์ลานนา กุญชร

ทำการย้ายฝากตัวอ่อนแพะพันธุ์ซาแนน ในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม
แม่แพะตัวให้ จำนวน 2 ตัว
แม่แพะตัวรับ จำนวน 8 ตัว
ได้ตัวอ่อนทั้งหมด 18 ใบ
ตัวอ่อนคุณภาพดี 2 ใบ
ฝากให้แม่ตัวรับ 5 ตัว (จากตัวอ่อนสด 2 ใบและตัวอ่อนแช่แข็ง 8 ใบ)