เข้าปฏิบัติงานในฟาร์มสมาชิก สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เข้าปฏิบัติงานในฟาร์มสมาชิก สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เพื่อทำการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 8 ฟาร์ม โคนมที่ได้รับการตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 21 ตัว ตรวจการตั้งท้องจำนวน 5 ตัว และผสมเทียม จำนวน 3 ตัว ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ควนขนุน และอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง